بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

آیه 1 سوره حمد: بسم الله (الرحمان الرحیم)

1.    "به نام خدا" بیانگر انگیزه می باشد، یعنی خدایا هدفم تو هستی، نه مردم، هدفم رضای تو است ، نه...بیان بسم الله و ذکر آن در هر جلسه و مکاتبات بیانگر دورنمای فکری و هدف ماست، یعنی تمام فعالیت ها به منظور آن هدف صورت می پذیرد.

ثمره عملی: بر مدیران لازم است که در تمام فعالیت ها و سخنرانی ها و مکاتبات با نام و یاد خدا شروع نمایند زیرا دستگاه های نظام اسلامی، هدف عالی رضای پروردگار را دنبال می کنند. (الرحمن الرحیم در آیه 3 مورد بررسی قرار گرفته است.)