بخش‌هایی از اظهارات مذاکره کننده اصلی هیئت ایرانی برای ملی شدن نفت 

دکتر حسین مکی:


⬅️ تقریباً سرتاسر آمریکا و کشورهای اروپایی را سیاحت کردم و چیزی که از نظر اجتماعی بیش از تمام مطالب و مسائل مرا به خود مؤمن و معتقد ساخت این بود که ملت ایران نباید به امید همسایه بنشیند و هرگز نباید منتظر بماند که از ممالک خارج به او کمک بشود.